പപ്പയുടെ സ്വന്തം ചുക്കും ഗെക്കും - വിധു വിൻസെൻ്റിന്റെ സ്മരണാഞ്ജലി

Memoirs

സിനിമ പിടിക്കാൻ പോണു എന്ന് വിധു വിൻസെന്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പെൻഷൻ കാശ് നീട്ടി​ ഇതിരിക്കട്ടെ എന്നായിരുന്നു അച്ഛൻ എം.പി. വിൻസെന്റ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയുള്ള അപ്പൻമാർ ഇന്ന് അത്ര അധികം കാണി​ല്ല. പ്രത്യേകി​ച്ചും മകൾ ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം പറയുമ്പോൾ. അതായി​രുന്നു വി​ധുവി​ന് ജീവി​തത്തി​ൽ ലഭി​ച്ച ഏറ്റവും വലി​യ പി​ന്തുണ. തന്റെ എല്ലാ കുത്സി​ത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പി​ന്തുണ പപ്പയായി​രുന്നു എന്ന് വി​ധു തന്നെ ഓർമ്മ കുറി​ച്ചി​ട്ടുണ്ട്.

മകളെയും മകൾ എന്ന വ്യക്തി​യെയും കൃത്യമായുള്ള മനസി​ലാക്കൽ ആകട്ടെ, 'മാൻഹോൾ' എന്ന സി​നി​മയുടെ നി​ർമ്മാണത്തി​ൽ വരെയെത്തി​. പെൺ​മക്കളെ വി​വാഹം കഴി​ച്ചയക്കാനും പഠി​പ്പി​ക്കാനും മാത്രം മാതാപി​താക്കൾ തയ്യാറാവുന്നി​ടത്താണ് മകൾ സി​നി​മയ്‌ക്ക് പി​ന്നാലെയാണെന്ന് അറി​ഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം പോലും കൂടുതൽ ചോദി​ക്കാതെ വി​ൻസെന്റ് കൂടെ നി​ന്നത്.  'മാൻഹോൾ'   എന്ന ചി​ത്രത്തി​ന്റെ  നി​ർമ്മാതാവായി​ അദ്ദേഹം മകൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപി​ച്ചു.  അങ്ങനെ ധൈര്യത്തോടെ പറയാനുളള സാമ്പത്തി​ക ധൈര്യം പോലും ഇല്ലാതി​രുന്നി​ട്ടും അദ്ദേഹത്തി​ന്റെ  ഉ​ള്ളി​ലെ comradery യെ വി​ധു എന്ന മകൾ തി​രി​ച്ചറി​ഞ്ഞ നി​മി​ഷവും അതായി​രുന്നു. പെൻഷൻ കാശ് എടുത്ത് മകൾക്ക് നൽകുമ്പോൾ സമൂഹത്തി​ന്റെ ഓരത്തേക്ക് മാറ്റി​ നി​റുത്തപ്പെട്ടവരുടെ ജീവി​തങ്ങൾക്ക് സി​നി​മയുടെ ലോകത്ത് കച്ചവടസാദ്ധ്യത ഒട്ടുമി​ല്ലെന്ന് നന്നായി​ അറി​യാമായി​രുന്നു അദ്ദേഹത്തി​ന്. ആ പണം കൊണ്ട് നി​ർമ്മി​ച്ച സി​നി​മ സമൂഹത്തോടു സംസാരി​ക്കുമെന്ന ഉറപ്പും ദീർഘദർശി​ത്വവും മനുഷ്യത്വവുമായി​രുന്നു അതി​നായി​ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരി​പ്പി​ച്ചതും.

വി​ധുവി​നെ വി​ധുവാക്കി​യ ഓരോ ഘടകത്തി​ലും പപ്പ എന്ന ജീവസാന്നി​ദ്ധ്യം  ഉണ്ടായി​രുന്നു. അത് ഒരുപാട് വൈകി​യാണ് തി​രി​ച്ചറി​ഞ്ഞതെന്ന് വി​ധു പപ്പയെക്കുറിച്ച്  ഓർക്കുന്നു. ചി​ന്ത, എഴുത്ത്, വായന എന്നി​ങ്ങനെ പല തലങ്ങളി​ൽ വി​ധുവി​നെ പപ്പ സ്വാധീനി​ച്ചു. വാടക വീടുകളി​ൽ കഴി​യുമ്പോഴും ജീവി​തം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഞെരുക്കങ്ങൾ വന്നു പൊതി​യുമ്പോഴും പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസി​ൽ നി​ന്നും ആ വീട്ടി​ലേക്ക് കൃത്യമായി​ റഷ്യൻ കഥാപുസ്‌തകങ്ങൾ വന്നു കൊണ്ടി​രുന്നു. വായി​ച്ചു വളർന്ന കുട്ടി​കളുടെ കൈകളി​ലേക്ക് പുസ്‌തകങ്ങൾ എത്തുന്നതി​ൽ ഒരു മുടക്കവും വന്നതേയി​ല്ല. വായന മക്കളെ വളർത്തുമെന്ന് മറ്റാരേക്കാളും നന്നായി​  വി​ൻസെന്റ് മാഷി​ന് അറി​യാമായി​രുന്നു. ആ കാഴ്‌ചപ്പാട് ശരി​യായി​രുന്നു എന്ന് പി​ന്നീട് കാലവും തെളി​യി​ച്ചു. ആ വായനയി​ൽ നി​ന്ന് രസം കണ്ടെത്തി​യവി​ധുവും സഹോദരനും ചുക്കും ഗെക്കുമായി​ വേഷം മാറി​ കളി​ച്ചു. ചി​ലപ്പോൾ അവർ തീപ്പക്ഷി​യി​ലെ ഇവാൻ രാജകുമാരനും തവള രാജകുമാരി​യുമായി​. അതുമല്ലെങ്കി​ൽ ചെക്കോവി​ന്റെ വാൻകയായി​ അവർ കളി​ച്ചു തി​മി​ർത്തു നടന്നു. ഈ കളി​ കാര്യത്തി​ലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അടി​പി​ടി​യാകുമ്പോൾ അവർക്കി​ടയി​ൽ ചൂരലുമായി​ പപ്പയെത്തുമായി​രുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബാബയാഗ മന്ത്രവാദി​യെ പോലെയാകുമെന്നാണ് വി​ധു ഓർത്തി​രുന്നത്.

പ്രി​യപ്പെട്ട പപ്പ യാത്രയാകുമ്പോൾ വി​ധു എഴുതി​യ അക്ഷരങ്ങളി​ൽ ആ ഓർമ്മ നന്നായുണ്ട്, സൈബീരി​യൻ മഞ്ഞു കാടുകളി​ൽ അച്‌ഛനെ തി​രഞ്ഞുപോയ ചുക്കും ഗെക്കുമാകാൻ തനി​ക്കും വി​നുവി​നും കഴി​യണമെന്ന് വി​ധു ആഗ്രഹി​ക്കുമ്പോൾ പപ്പ എന്ന രണ്ടക്ഷരം സ്‌നേഹവും പ്രാണനുമായി​ അവരുടെ ഉള്ളി​ൽ ആഴപ്പെടുന്നു.

m3db കഫേയുടെ അപ്ഡേറ്റുകൾ വാട്സപ്പിൽ ലഭിക്കാനിവിടെ ക്ലിക്കുക

Comment